Prayer Before Reading Our Blog

Come Holy SpiritCome Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love.


V. Send forth your Spirit and they shall be created.


R. And You shall renew the face of the earth.


O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through Christ Our Lord, Amen.


Prayer for Enlightenment

O Holy Spirit, divine Spirit of light and love, I consecrate to Thee my understanding, my heart and my will, my whole being for time and for eternity. May my understanding be always obedient to Thy heavenly inspirations and the teachings of the holy Catholic Church, of which Thou art the infallible Guide; may my heart be ever inflamed with love of God and of my neighbor; may my will be ever conformed to the divine will, and may my whole life be a faithful following of the life and virtues of Our Lord and Savior Jesus Christ, to whom with the Father and Thee be honor and glory for ever. Amen.
Thursday, December 12, 2013

Meron Bang Mababasa sa Bibliya na may taong nangumpisal sa pari dahil nagkasala siya sa Diyos?

Article Contributed by Lay Person Scripturist

Nang nagkasala ang Faraon sa Diyos ay humingi siya ng tawad kina Moises at Aaron.
“Dali-daling ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, “Nagkasala ako sa Panginoon na inyong Diyos, gayundin sa inyo. Patawarin ninyo ako at ipinapakiusap kong ipanalangin ninyo sa Panginoon na alisin na sa akin ang nakamamatay na parusang ito.”(Exodo 10:16-17)
Tulad ng sinasabi ng ating mga kapatid na mga protestante ay dapat daw na ang tamang pangungumpisal ay ang direktang pananalangin sa Diyos at hindi na kailangan pang ikumpisal ito sa mga pari kagaya ng ginagawa nating mga katoliko.
Sa kasunod na talata ay maliwanag na mababasa natin kung ano ang ginawa ni Moises matapos na humingi ng tawad ang Faraon sa kanyang mga kasalanan at kung mali nga ang ginawa ng Faraon ay sana  itinuwid na ito ni Moises, pero iba ang ginawa ni Moise para sa Faraon.
Ganito ang mababasa natin sa kasunod na mga talata…
“Iniwan ni Moises ang Faraon at siya’y nanalangin. Binago naman ng Panginoon ang takbo ng hangin. Pinaihip niya ang malakas na hangin mula sa kanluran at tinangay nito ang lahat ng balang papunta sa Dagat na Pula; a isa ma’y walang natira sa Egipto.”(Exodo 10:18-19)
At kung mali naman ang ginawa ni Moises na nalangin siya para sa Faraon ay hindi rin sana ito pinakinggan ng Diyos, pero maliwanag na pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Moises para sa Faraon.
Sa tuwing nangungumpisal tayo sa pari ay nanalangin sila para sa atin para patawarin tayo ng Diyos dahil sa awtoridad na ibinigay sa kanila ni Cristo (Juan 20:22-23).
Dapat kasing maunawaan ng mga kapatid nating mga protestante na hindi lahat ng klase ng kasalanan ay dapat ipanalangin ng direkta sa Diyos kaya nga may tinatawag tayong “Mortal Sin” at “Venial Sin”.
Nang nagkasala si Elifaz at kanyang mga kaibigan sa Diyos ay dapat idinirekta na sanang ihiningi ni Elifaz ng tawad ang kanyang mga kasalanan sa Diyos dahil nakaharap ang Dios sa kanya, pero ano ang nangyari?
“Pagkasabi nito kay Job, si Elifaz na Temaneo naman ang hinarap ng Panginoon Sinabi niya, “Matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad nang ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng pitong toro at pitong tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan, dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad nang ginagawa niya.”(Job 42:7-8)
At bakit matindi ang galit ng Diyos kay Elifaz na Temaneo at sa dalawa niyang kaibigan?
Sapagkat hindi nila sinabi ang katotohanan at ang katumbas nga niyan ay ang pagsisinungaling . Para sa ating mga katoliko ang pagsisinungaling o ang hindi pagsabi ng katotohanan ay isang “Mortal Sin” na dapat ikumpisal sa pari.
Sa bibliya kasi ay merong dalawang uri ng kasalanan at ito ay may kasalanang di hahantong sa kamatayan at may kasalanang hahantong sa kamatayan.
“Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito’y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito.”(1 Juan 5:16)
Ang salitang “mortal” ay nanggaling po sa salitang latin na “mors” na nangangahulugan ng “death” at ang salitang “venial” naman ay nanggaling sa salitang latin na “venialis” na nangangahulugan ng “easy pardonable”.
Sa sitwasyon ng Faraon ay nakagawa siya ng malaking kasalanan sa Diyos ganun din si  Elifaz at kanyang mga kaibigan kaya kailangan nila ang panalangin ng mga pari ng Diyos upang makamit nila ang pagpapatawad.
Si Moises at Aaron ay mga pari ng Diyos, “Si Moises at si Aaron, na mga pari niya;at si Samuel nama’y lingkod na sa kanya ay sumamba;nang si Yahweh’y dalanginan, dininig naman sila.”(Awit 99:6)
Dapat din maunawaan ng mga kapatid natin na ang pangungumpisal sa pari lalong lalo na ng mga kapatid nating nagkasala ng mortal ay may malaking pakinabang.
1. Sa tuwing may nangungumpisal sa pari ay pinapatawad ng Diyos ang anumang pagkakasala nito mortal man o venial (Juan 20:22-23)
2. Naiintindihan ng mga pari ang kahinaan ng mga nangungumpisal sa kanila dahil dito ay mabibigyan ng mga pari ng kaukulang payo ang mga nangungumpisal sa kanila,
“Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas sapagkat siya’y mahina ring tulad nila.”(Hebreo 5:1-2)
3. Binibigyan ng mga pari ng magandang payo ang mga nangungumpisal lalong lalo na ang  pagsisisi at pagtalikod sa mga ginagawang mortal  na kasalanan.
Si Apostol Pablo ay isang pari (Roma 15:16) at isa sa kanyang mga mensahe para sa mga tao ay ang pagsisisi, “Ipinangaral kong dapat silang magsisi’t tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa.”(Gawa 26:20)
Kaya kung napapansin natin, bago pa man ginagawa ng pari ang absolusyon o pagpapawalang-sala sa mga nangungumpisal ay sinasabihan muna ito ng pari na dapat niya pagsisihan ang kanyang mga nagawang kasalanan.
Ang pagsisi po kasi ay malaking bagay at daan po patungo sa ating kaligtasan at ang taong walang pagsisi at hindi ito ipinapakita sa pamamagitan ng mga gawa ay mapapahamak.
Kaya nga ginagamit ng Diyos ang mga pari para maging kasangkapan niya sa pagsunod sa kanyang kalooban at dapat sa kanila sumangguni ang mga tao.Confession
“Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng Panginoon na Makapangyarihan sa lahat.”(Malaquias 2:7)
Kung napapansin din po natin ay marami sa mga nangungumpisal ay ang mga nagsasama na hindi pa ikinakasal sa simbahan at ito po ay isang mortal na kasalanan, sa pamamagitan ng pangungumpisal sa pari ay mabibigyan din sila ng payo na dapat magpakasal upang makatanggap ng basbas ng Diyos.
Katulad ni Apostol Pablo na isang pari ng Diyos ay binigyan niya ng payo ang mga taong gustong mag-asawa na dapat magpakasal sa banal na paraan.
“Kalooban ng Diyos na kayo’y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa”(1 Tesalonica 4:3-4)
Kalooban po kasi ng Diyos na magpakasal ang mga mag-asawa sa banal na paraan at tungkulin po ito ng mga pari at sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa mga bagay na ito.
Mahalaga po kasi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos.
“Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit.”(Mateo 7:21)
Kaya malaking bagay po ang pangungumpisal ng ating mga kasalanan sa pari at sa tuwing nangungumpisal po tayo ay natatamo natin ang pagpapatawad ng Diyos, binibigyan po tayo ng gabay sa pagsisisi at sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsangguni natin sa mga pari dahil ito ay utos ng Diyos.
Kung ang mga kapatid nating mga protestante ay hindi gumagawa nito ay naiintindihan po natin kung bakit.
“Wala pong makakaalam ng iyong kalooban malibang bigyan mo siya ng iyong Karunungan, at lukuban ng iyong banal na espiritung mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan po lamang naaakay mo ang mga tao sa matuwid na landas. Natututunan po namin kung ano ang kalugud-lugod sa iyo, at naliligtas kami sa pamamagitan ng iyong Karunungan.”(Karunungan 9:17-18)

Source:  Meron Bang Mababasa sa Bibliya na may taong nangumpisal sa pari dahil nagkasala siya sa Diyos?

Friday, December 6, 2013

MERON BANG MABABASA SA BIBLIA NA ANG UNIVERSAL AY CATHOLIC? By Fr. Abe Arganiosa

People gathered in St. Peter's Square

 
aying 

meron bang mabasa sa biblia na ang universal ay ang catholic? meron o walaFrAbeArganiosa 

MERON. ITO GALING PA IYAN SA ORIGINAL GREEK NEW TESTAMENT. KUNG HINDI KA TANGA SA BIBLIA DAPAT ALAM MO NA GREEK ANG TUNAY NA NEW TESTAMENT AT HINDI TAGALOG. HA HA HA:

LUKE 4:14  ”.. Ho Galalaia kai pheme exerchatomai KATH’OLES”

LUKE 8:39 “Apelthen KATH’OLES ten polin…”

LUKE 23:5 “Anaseis ton laos didasko KATH’OLES”

ACTS 9:42 “Gnostov de egeneto KATH’OLES”

ACTS 10:37 “Hemeis oidate ho genomenon rhema KATH’OLES tes Ioudaias”

ACTS 4:18 “Kai kelasantes autos pareggeilan to KATH’OLOU…”
and the most significant is,

ACTS 9:31 “He men oun EKKLESIA KATH’OLES …” – the Church is called “CHURCH THROUGH OUT” in greek, “EKKLESIA KATH’OLES”

NOW, LET ME ASK YOU WHERE CAN YOU FIND IN THE BIBLE THE NAME OF YOUR DEMONIC FOUNDER FELIX 666-RAPIST MANALO? CHAPTER AND VERSE PLEASE.